Trang chủ / Đơn vị trực thuộc / Phòng / Tổ Khảo Thí Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục

Tổ Khảo Thí Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục

 1.  Giới thiệu
Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Khoa Du lịch – Đại học Huế được thành lập theo quyết định số 365/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế.
2.  Cơ cấu tổ chức và nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ Học hàm học vị Thông tin
1  Dương Phước Đạt
CV Thạc sĩ

Chi tiết

2 Đào Thị Tường Vân CV Thạc sĩ
3 Lê Thị Phượng Uyên CV Thạc sĩ
4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
CV Thạc sĩ
5  Vũ Thị Lý CV Cử nhân

3. Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:

Tham mưu cho Khoa trưởng về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; tổ chức, thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng và trình Khoa trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí và đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Phối hợp với các Tổ bộ môn trực thuộc Khoa xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học; cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với tính chất từng môn học.
  • Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các Tổ bộ môn trực thuộc Khoa tổ chức các kỳ thi: kiểm tra từ khâu ra đề, nhân đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi …
  • Tổ chức thực hiện các nội dung về Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học, đánh giá các Chương trình đào tạo theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đạo tạo.
  • Tổ chức thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học theo từng năm học
  • Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng tại các đơn vị; đề xuất tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định, đảm bảo chất lượng.

4. Thông tin liên hệ

22 Lâm Hoằng, Phường Vĩ Dạ Thành Phố Huế

Điện Thoại: 0234.3676516

Thông tin về admin