Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Thông báo v/v Kế hoạch báo cáo đề cương luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Khóa 2, đợt 1, 2017 - 2019)

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch, Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên cao học Khóa 2, đợt 1, 2017 - 2019 kế hoạch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐHH ngày 11/9/2018 về việc thành lập Hội đồng khoa học bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Khóa 2 đợt 1 (năm 2017 - 2019) tại Khoa Du lịch - Đại học Huế.

Tổ KH-HTQT, bộ phận Sau Đại học, Khoa Du lịch-Đại học Huế kính thông báo đến học viên có tên trong Quyết định tiến hành báo cáo đề cương luận văn tốt nghiệp.

Thời gian: Ngày 16/9/2018, cụ thể:

                - Hội đồng 1: bắt đầu lúc 07h30 (Chủ tịch hội đồng: PGS.TS Trần Hữu Tuấn)

                - Hội đồng 2: bắt đầu lúc 13h30 (Chủ tịch hội đồng: PGS.TS Bùi Thị Tám)

Hình thức báo cáo: Học viên trình bày bằng powerpoint (10 -15 slide) với những nội dung có liên quan được trình bày trong đề cương.

Danh mục hội đồng và đề cương luận văn được đính kèm ở file bên dưới.

Kính thông báo để Quý học viên sắp xếp thời gian để buổi báo cáo diễn ra thuận lợi.

Trân trọng.

 
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.