Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Quy cách trình bày luận văn Thạc sĩ và tóm tắt Luận văn Thạc sĩ, Trường Du lịch - Đại học Huế

Quy cách trình bày luận văn Thạc sĩ và tóm tắt Luận văn Thạc sĩ, Trường Du lịch - Đại học Huế

Căn cứ QĐ 984/ QĐ-ĐHH ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định quy cách trình bày luận văn Thạc sĩ và tóm tắt luận văn thạc sĩ của Trường Du lịch - Đại học Huế.

 

Học viên vui lòng xem nội dung hướng dẫn quy cách trình bày ở file đính kèm bên dưới.

Lưu ý: 

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: mã số 8810103

Ngành Du lịch: mã số 8810101

 

BP Sau đại học

Nguyễn Thị Minh Phương