Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Tuyển sinh tiến sĩ

08-03-2024    78 lượt xem

Hồ sơ đăng kí dự tuyển dự bị tiến sĩ

Trường Du lịch - Đại học Huế gửi thông tin về các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đăng ký dự bị tiến sĩ năm 2024

08-03-2024    106 lượt xem

Hồ sơ đăng kí dự tuyển Nghiên cứu sinh

Trường Du lịch - Đại học Huế gửi thông tin cho các thí sinh về các hồ sơ đăng kí dự tuyển Nghiên cứu sinh

28-01-2024    212 lượt xem

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh và Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2024

Trường Du lịch - Đại học Huế - Thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh và Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2024
03-02-2023    104 lượt xem

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2023

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2023 như sau:

22-03-2022    40 lượt xem

Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2022

Tuyen-sinhCăn cứ  Thông báo  số  118/TB-ĐHH ngày 24 tháng 01 năm 2022  của Giám đốc Đại học Huế về việc  Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm  2022  của  Đại học Huế;
Trường  Du lịch  –  Đại học Huế  thông báo tuyển sinh  nghiên cứu sinh  và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2022

07-02-2022    30 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế tuyển sinh Nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2022

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2022 như sau: