Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Khung chương trình đào tạo ngành Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (MS: 8810103)

Khung chương trình đào tạo ngành Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (MS: 8810103)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

(MS: 8810103)

 Khái quát chương trình

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được thiết kế gồm 2 khung chương trình, khung chương trình theo hướng nghiên cứu và khung chương trình theo hướng ứng dụng. Chương trình đào tạo được thiết kế đảm bảo tính tiên tiến, hiện đại, phù hợp với điều kiện trong nước và tương đương các chương trình đào tạo tiên tiến của một số nước trên thế giới.

Khối lượng kiến thức khung chương trình theo hướng nghiên cứu được thiết kế với tổng số 61 tín chỉ, gồm 47 tín chỉ bắt buộc, 14 tín chỉ tự chọn.

Khối lượng kiến thức khung chương trình theo hướng ứng dụng được thiết kế với tổng số 61 tín chỉ, gồm 45 tín chỉ bắt buộc, 16 tín chỉ tự chọn

Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo

Danh mục các học phần của chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quảntrị dịch vụ du lịch và lữ hành theo hướng nghiên cứu và ứng dụng được mô tả ở (Bảng 1 và Bảng 2)

Bảng 1 - Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành theo hướng nghiên cứu

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

A

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

7/7

1

DL.QT.501

Triết học

4

2

DL.QT.502

Tiếng Anh

3

B

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ

21/30

Học phần bắt buộc: 14/14

3

DL.QT.503

Quản trị doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành

3

4

DL.QT.504

Kinh tế học ứng dụng trong du lịch

3

5

DL.QT.505

Quản trị marketing du lịch

3

6

DL.QT.506

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

7

DL.QT.507

Quản lý nhà nước về du lịch

2

Học phần tự chọn: 7/16

8

DL.QT.508

Quản trị chiến lược doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành

3

9

DL.QT.509

Lập và quản lý dự án kinh doanh du lịch

3

10

DL.QT.510

Hệ thống thông tin quản lý trong du lịch

3

11

DL.QT.511

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

2

12

DL.QT.512

Quản trị quan hệ khách hàng

2

13

DL.QT.513

Quản trị nguồn nhân lực du lịch

3

C

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH:

21/32

Học phần bắt buộc: 14/14

14

DL.QT.514

Quản lý điểm đến du lịch

3

15

DL.QT.515

Marketing điểm đến du lịch

2

16

DL.QT.516

Quản trị tour du lịch

3

17

DL.QT.517

Quản trị khách sạn quốc tế

3

18

DL.QT.518

Quản lý tài nguyên du lịch

3

Học phần tự chọn: 7/18

19

DL.QT.519

Xây dựng trải nghiệm du lịch

3

20

DL.QT.520

Quản trị bền vững điểm du lịch

3

21

DL.QT.521

Thương mại điện tử trong du lịch

3

22

DL.QT.522

Quản lý văn hóa với phát triển du lịch

2

23

DL.QT.523

Tài chính và phân tích kinh tế trong du lịch

3

24

DL.QT.524

Quản lý sự kiện

2

25

DL.QT.525

Quản lý rủi ro trong kinh doanh du lịch và lữ hành

2

D

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

12

TỔNG SỐ TÍN CHỈ HOÀN THÀNH:            61 TÍN CHỈ

 Bảng 2- Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành theo hướng ứng dụng

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

A

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

7/7

1

DL.QT.501

Triết học

4

2

DL.QT.502

Tiếng Anh

3

B

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ

21/30

Học phần bắt buộc: 14/14

3

DL.QT.503

Quản trị doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành

3

4

DL.QT.504

Kinh tế học ứng dụng trong du lịch

3

5

DL.QT.505

Quản trị marketing du lịch

3

6

DL.QT.506

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

7

DL.QT.507

Quản lý nhà nước về du lịch

2

Học phần tự chọn: 7/16

8

DL.QT.508

Quản trị chiến lược doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành

3

9

DL.QT.509

Lập và quản lý dự án kinh doanh du lịch

3

10

DL.QT.510

Hệ thống thông tin quản lý trong du lịch

3

11

DL.QT.511

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

2

12

DL.QT.512

Quản trị quan hệ khách hàng

2

13

DL.QT.513

Quản trị nguồn nhân lực du lịch

3

C

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH:

24/35

Học phần bắt buộc: 15/15

14

DL.QT.514

Quản lý điểm đến du lịch

3

15

DL.QT.517

Quản trị khách sạn quốc tế

3

16

DL.QT.518

Quản lý tài nguyên du lịch

3

17

DL.QT.526

Chuyên đề 1: Đổi mới và phát triển sản phẩm du lịch

3

18

DL.QT.527

Chuyên đề 2: Quản lý du lịch và di sản

3

Học phần tự chọn: 9/20

19

DL.QT.515

Marketing điểm đến du lịch

2

20

DL.QT.516

Quản trị tour du lịch

3

21

DL.QT.520

Quản trị bền vững điểm du lịch

3

22

DL.QT.521

Thương mại điện tử trong du lịch

3

23

DL.QT.522

Quản lý văn hóa với phát triển du lịch

2

24

DL.QT.523

Tài chính và phân tích kinh tế trong du lịch

3

25

DL.QT.524

Quản lý sự kiện

2

26

DL.QT.525

Quản lý rủi ro trong kinh doanh du lịch và lữ hành

2

D

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

9

TỔNG SỐ TÍN CHỈ HOÀN THÀNH:                61 TÍN CHỈ