Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Chuẩn đầu ra & Khung chương trình đào tạo ngành Thạc sĩ Du lịch (MS: 8810101)