Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Hồ sơ quá trình đào tạo Nghiên cứu sinh

Hồ sơ quá trình đào tạo Nghiên cứu sinh

Trường Du lịch - Đại học Huế gửi các nghiên cứu sinh của trường thông tin về các hồ sơ liên quan trong suốt quá trình đào tạo nghiên cứu sinh tại trường:

1- Đơn xin bảo vệ luận án cấp cơ sở

2- Mẫu giải trình chỉnh sửa

3- Đơn xin bảo vệ luận án cấp ĐHH

4- Đơn xin đổi đề tài luận án

5- Ý kiến Khoa sinh hoạt chuyên môn về đổi, điều chỉnh tên LA (1)

6- Đơn xin đổi, điều chỉnh tên chuyên đề NCS

7- Đơn xin gia hạn đào tạo

8- Mẫu lý lịch khoa học

9- Phiếu báo cáo trước khi bảo vệ luận án

10- Mẫu xác nhận không vi phạm