Ngành đào tạo

Quản trị    02-09-2021      1060 lượt xem
Image

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc trách nhiệm để có khả năng độc lập hoặc hợp tác làm việc trong lĩnh vực kinh doanh du lịch – khách sạn và môi trường có yếu tố nước ngoài.

Xem chi tiết
 1  2 3