Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng Đánh giá tiến độ Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.