Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Hồ sơ đăng ký làm luận văn thạc sỹ

Hồ sơ đăng ký làm luận văn thạc sỹ

Trường Du lịch - Đại học Huế gửi các bạn học viên cao học các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đăng ký làm luận văn thạc sĩ:

1. Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ lần 1

2. Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ chính thức

3. Đơn xin điều chỉnh đề tài luận văn thạc sĩ

4. Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ

5. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ

6. Đơn xin gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ

7. Giấy xác nhận cơ quan hoặc địa phương

8. Nhật ký thực tập luận văn thạc sĩ

9. Bản giải trình chỉnh sửa luận văn

10. Phiếu xác nhận hoàn thiện luận văn thạc sĩ

11. Lý lịch khoa học

12. Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn

13. Đơn xin gia hạn báo cáo tiến độ

14. Đơn xin đổi giảng viên hướng dẫn