Phòng

Phòng Đào tạo và công tác sinh viên

daotao

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN OFFICE OF ACADMIC AND STUDENTS’ AFFAIRS 1. Giới thiệu chung Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về việc quản lý, triển khai, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo …

Xem tiếp

Phòng Tổ chức, Hành chính và CSVC

hanh-chinh

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH VÀ CSVC OFFICE OF ORGANIZATION, ADMINISTRATION AND FACILITIES 1. Cơ cấu tổ chức: STT Họ và tên Chức vụ Học hàm, học vị Hành chính 1  Phan Văn Ngọc Tổ trưởng ThS 2  Nguyễn Mạnh Hùng CV ThS 3  Nguyễn Thị Mai CV ThS 4 …

Xem tiếp

Tổ Khảo Thí Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục

khoa-du-lich

 1.  Giới thiệu Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Khoa Du lịch – Đại học Huế được thành lập theo quyết định số 365/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế. 2.  Cơ cấu tổ chức và nhân sự STT Họ …

Xem tiếp