Ban Giám Hiệu

tran-huu-tuan

Điện thoại: 0234.3935.292

PGS. TS. TRẦN HỮU TUẤN, Hiệu trưởng

– Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau:

+ Công tác chính trị tư tưởng;

+ Công tác Tổ chức- Nhân sự;

+ Công tác Kế hoạch – Tài chính;

+ Công tác nội chính;

+ Công tác quản lý xây dựng cơ sở vật;

+ Công tác Đào tạo.

– Thông tin chi tiết 

 Researchgate

 img_9520_5 TS. Trần Thị Ngọc Liên, Phó Hiệu trưởng

Phụ trách các mảng công tác sau:

+ Công tác quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa học;

+ Công tác quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế.

– Thông tin chi tiết

About admin