Trang chủ / Đơn vị trực thuộc / Phòng / Phòng Tổ chức, Hành chính và CSVC

Phòng Tổ chức, Hành chính và CSVC

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH VÀ CSVC

OFFICE OF ORGANIZATION, ADMINISTRATION AND FACILITIES

1. Cơ cấu tổ chức:

STT Họ và tên Chức vụ Học hàm, học vị

Hành chính

1  Phan Văn Ngọc Q. Trưởng Phòng
ThS
2  Nguyễn Mạnh Hùng CV ThS
3  Nguyễn Thị Mai CV ThS
4  Trần Thị Huyền CV CN
5  Phan Minh Hiếu CV CN
6
 Võ Văn Lâm
CV
CN
7  Đoàn Trần Đài Trang Y tế  

Kế toán- Tài chính

8  Nguyễn Thị Vân Ty
Phụ trách kế toán ThS
9  Phan Duy Uyên Ngọc
CV ThS
10  Nguyễn Thị Mai Hương KTV ThS
11  Võ Thị Trung Thông
CV ThS

Bộ phận bảo vệ nhà khách

12  Lê Thúc Thiên An    
13  Trần Ngọc Bình    
14  Trần Tiến Đạt   CN
15  Nguyễn Thị Lài    
16  Đặng Thị Ngọc Sương    

2. Chức năng

Phòng Tổ chức Hành chính Tổ chức  và CSVC có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý nhà nước trong công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác chính trị tư tưởng của viên chức và Hợp đồng lao động; công tác hành chính nghiệp vụ, sự vụ, công tác tổng hợp, văn thư – lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, pháp chế theo quy định hiện hành; công tác bảo vệ, an ninh, trật tự, quân sự.  Quản lý và sử dụng tài chính theo phân cấp ủy quyền của Giám đốc Đại học Huế. Xây dựng đề xuất về công tác qui hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất; thực hiện quy trình mua sắm và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập của Nhà trường.

3. Nhiệm vụ

– Nhiệm vụ về công tác Tổ chức – Nhân sự

– Nhiệm vụ về công tác Hành chính – Thi đua khen thưởng

– Nhiệm vụ về công tác Bảo vệ an ninh – trật tự

– Nhiệm vụ về công tác tài chính – kế toán

4. Liên hệ: 0234-3897744

About admin

Tin liên quan

Phòng Đào tạo và công tác sinh viên

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN OFFICE OF ACADMIC AND STUDENTS’ AFFAIRS 1. …