Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / NCKH / Đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp Đại học Huế và Cấp Khoa năm 2020

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp Đại học Huế và Cấp Khoa năm 2020

Căn cứ vào công văn số 626/ĐHH-KHCNMT ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế và cấp cơ sở năm 2020.

Khoa Du lịch thông báo đến các đơn vị và cán bộ, giảng viên thuộc Khoa Du lịch – Đại học Huế quan tâm đề xuất xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế và cấp Khoa. Nội dung chi tiết các đề xuất như sau:

1. Đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (kể cả đề tài sử dụng nguồn kinh phí khác để thực hiện). 

– Đề xuất: từ ngày thông báo đến hết 16h00 ngày 10/6/2019 (Tổ chức/Cá nhân thực hiện)

– Sơ tuyển:  từ ngày 11/6/2019 -15/6/2019 (Khoa Du lịch)

– Chỉnh sửa và bổ sung đối với các sơ tuyển được chọn: từ ngày 15/6/2019 – đến hết ngày 16/6/2019

Lưu ý: đề xuất và chỉnh sửa được tiến hành online trên hệ thống Quản lý khoa học (http://qlkh.hueuni.edu.vn ). Yêu cầu về các sản phẩm đề tài, tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài, yêu cầu chất lượng đối với đề tài cấp Đại học Huế được thông tin ở Quyết định số 15/19/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế và Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH

2. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (gồm đề tài KH&CN cấp Khoa của Giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, Hội nghị, Hội thảo khoa học, Hội chợ, triễn lãm KH&CN, sở hữu trí tuệ…) với số lượng chỉ tiêu tối thiểu như sau:

– Đề xuất: từ ngày thông báo đến hết 16h00 ngày 15/6/2019 (Tổ chức/Cá nhân thực hiện)

– Sơ tuyển:  từ ngày 16/6/2019 -20/6/2019 (Khoa Du lịch)

– Chỉnh sửa và bổ sung đối với các sơ tuyển được chọn: từ ngày 20/6/2019 – đến hết ngày 25/6/2019

 Lưu ý: Đề tài KH&CN cấp Khoa năm 2020 phải có sản phẩm tối thiểu là bài báo khoa học đăng ở tạp chí hoặc phải có các sản phẩm ứng dụng.

3. Phân bổ chỉ tiêu tối thiểu đối với các đơn vị trực thuộc: (tham khảo file đính kèm)

Các đơn vị rà soát tình hình nhân sự thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ từ các năm trước để yêu cầu các giảng viên thuộc đơn vị phải thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trên cơ sở nhiệm vụ bắt buộc của mỗi giảng viên theo quy chế.

4. Nơi nhận mẫu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Khoa:Tổ Khoa học Hợp tác Quốc tế – Khoa Du lịch.

Khoa Du lịch đề nghị các Đơn vị, Cán bộ và giảng viên quan tâm thực hiện các nội dung và chỉ tiêu tối thiểu nêu trên.

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Chương trình hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ số, khai thác giá trị di sản, phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam”

Ngày 19/4/2024 vừa qua, Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Lang – TP Hồ …