Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Báo cáo ba công khai / Báo cáo ba công khai năm học 2015-2016

Báo cáo ba công khai năm học 2015-2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       ĐẠI HỌC HUẾ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

Số:   05  / BC-ĐHH-KDL                 Thừa Thiên Huế, ngày   17   tháng 12  năm 2015

 BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015 – 2016

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học

Năm học 2015-2016

(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

            – Hình thức công khai: Báo cáo theo các biểu mẫu tại Bộ Giáo dục  Đào tạo và Đại học Huế.

            – Địa chỉ website: hueuni.edu.vn và hat.hueuni.edu.vn

TT Thông tin Đơn vị tính Số lượng  
 
1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 3
1.1 Đại học Ngành 3
1.2 Cao đẳng Ngành 0
2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 3
2.1 Đại học Ngành 3
2.2 Cao đẳng Ngành 0
3 Diện tích đất của trường Ha 0.3
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo Ha 0.1
4.1 Diện tích giảng đường/phòng học m2 1,812
4.2 Diện tích thư viện m2 80
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm m2 0
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m2 1,500
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 0
6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn Người 71
6.1 Giáo sư Người 0
6.2 Phó giáo sư Người 1
6.3 Tiến sỹ Người 4
6.4 Thạc sỹ Người 27
6.5 Chuyên khoa Y cấp I+II Người 0
6.6 Đại học Người 39
6.7 Cao đẳng Người 0
6.8 Trình độ khác Người 0
7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy Người 1,821
7.1 Nghiên cứu sinh Người 0
7.2 Cao học Người 0
7.3 Chuyên khoa Y cấp II Người 0
7.4 Chuyên khoa Y cấp I Người 0
7.5 Đại học Người 1,821
7.6 Cao đẳng Người 0
7.7 Trung cấp chuyên nghiệp Người 0
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên %              58.0
9 Tổng thu năm 2014 Tỷ đồng 13,538
9.1 Từ ngân sách nhà nước Tỷ đồng 3,162
9.2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 10,321
9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 0,055
9.4 Từ nguồn khác Tỷ đồng 0,625

Lưu ý: Số TSKH, tiến sỹ nếu đã tính trong các giáo sư, phó giáo sư thì không tính trùng trong mục 6.3 nữa.                                     

                                                               Thừa Thiên Huế, ngày     tháng 12  năm 2015

       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                    TUQ. GIÁM ĐỐC

                                                                                              KHOA TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

    ThS. Đặng Quốc Tuấn                                                PGS.TS. Bùi Thị Tám

 

 

Biểu mẫu  20
(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016

Ngành: Quản trị kinh doanh.

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao đẳng
I Điều kiện tuyển sinh     Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo các Quy định cụ thể của Đại học Huế  
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện …)     Xem biểu mẫu 22  
III Đội ngũ giảng viên     Xem biểu mẫu 23  
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học     Phong trào Đoàn TNCS, các hoạt động ngoại khóa trong ngoài khoa, Trung tâm thực hành và liên kết doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên (Thực tập, thực tế), các câu lạc bộ sinh viên về khoa học kỹ thuật, xã hội…  
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học     – Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;

– Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;

– Khả năng cập nhật kiến thức, sang tạo trong công việc;

 
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được     *) Yêu cầu về kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-chính trị-văn hoá-xã hội.

– Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về khởi sự kinh doanh và quản trị điều hành các doanh nghiệp du lịch trong nền kinh tế thị trường;

– Có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể.

*) Yêu cầu về kỹ năng: Có khả năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; phong  cách làm việc chuyên nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.

*)Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ và tin học theo công bố chung về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp.     *) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp du lịch của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp doanh nghiệp hoặc tự tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh liên quan đến du lịch.

 

 

                                                               Thừa Thiên Huế, ngày     tháng 12  năm 2015

       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                    TUQ. GIÁM ĐỐC

                                                                                              KHOA TRƯỞNG

                                                                                                       (Đã ký)

 Nguyễn Đức Cường                                                      PGS. TS. Bùi Thị Tám

 

 

 Biểu mẫu  20

(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016

Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao đẳng
I Điều kiện tuyển sinh     Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo các Quy định cụ thể của Đại học Huế  
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện …)     Xem biểu mẫu 22  
III Đội ngũ giảng viên     Xem biểu mẫu 23

 

 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học     Phong trào Đoàn TNCS, các hoạt động ngoại khóa trong ngoài khoa, Trung tâm thực hành và liên kết doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên (Thực tập, thực tế), các câu lạc bộ sinh viên về khoa học kỹ thuật, xã hội…  
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học     *) Yêu cầu về thái độ:

– Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;

– Khả năng cập nhật kiến thức, sang tạo trong công việc;

 
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được     *) Yêu cầu về kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-chính trị-văn hoá-xã hội.

Có kiến thức chuyên sâu về hoạt động hướng dẫn du lịch và hoạt động lữ hành.

*) Yêu cầu về kỹ năng: Kỹ năng cứng: Có kỹ năng hướng dẫn du lịch, kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề …

Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp có tính chuyên nghiệp và ứng xử tốt, làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học …

*)Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ và tin học theo công bố chung về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp.     *) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Đối với chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

–  Hướng dẫn viên thuộc các công ty, các tổ chức có hoạt động kinh donah dịch vụ du lịch và lữ hành

–    Chuyên viên các đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về Lữ hành, các tổ chức phi chính phủ về du lịch lữ hành. Chủ đầu tư hoặc chuyên gia quản lý các doanh nghiệp lữ hành du lịch.

     Công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa – thể thao – du lịch, quan hệ công chúng và các cơ quan hữu quan khác từ trung ướng đến địa phương, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, các đơn vị và doanh nghiệp du lịch, lữ hành thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

Đối với chuyên ngành Quản lý lữ hành

–    Giám sát, điều hành ở các bộ phận trực tiếp cung ứng dịch vụ hoặc chuyên viên ở các bộ phận chức năng trong các cơ sở kinh doanh lữ hành.

   Chuyên viên các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ Lữ hành, cơ quan quản lý nhà nước về Lữ hành, các tổ chức phi chính phủ về dịch vụ lữ hành. Chủ đầu tư hoặc chuyên gia quản lý các doanh nghiệp lữ hành du lịch.

 

 

 

                                                               Thừa Thiên Huế, ngày     tháng 12  năm 2015

       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                    TUQ. GIÁM ĐỐC

                                                                                              KHOA TRƯỞNG

                                                                                                      (Đã ký)

Nguyễn Đức Cường                                                       PGS. TS. Bùi Thị Tám

Biểu mẫu  20

(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016

Ngành: Kinh tế

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao đẳng
I Điều kiện tuyển sinh     Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo các Quy định cụ thể của Đại học Huế  
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện …)     Xem biểu mẫu 22  
III Đội ngũ giảng viên     Xem biểu mẫu 23  
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học     Phong trào Đoàn TNCS, các hoạt động ngoại khóa trong ngoài khoa, Trung tâm thực hành và liên kết doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên (Thực tập, thực tế), các câu lạc bộ sinh viên về khoa học kỹ thuật, xã hội…  
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học     *) Yêu cầu về thái độ: Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;

Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;

Khả năng cập nhật kiến thức, sang tạo trong công việc;

 

 
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được     *) Yêu cầu về kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-chính trị-văn hoá-xã hội.

   Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về khởi sự kinh doanh và quản trị điều hành các doanh nghiệp du lịch trong nền kinh tế thị trường;

 Có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể.

*) Yêu cầu về kỹ năng: Có khả năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; phong cách làm việc chuyên nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.

*)Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ và tin học theo công bố chung về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp.     *) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

–  Cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp du lịch của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp doanh nghiệp hoặc tự tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh liên quan đến du lịch.

 

 

                                                              Thừa Thiên Huế, ngày     tháng  12  năm 2015

       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                    TUQ. GIÁM ĐỐC

                                                                                              KHOA TRƯỞNG

                                                                                                    (Đã ký)

 Nguyễn Đức Cường                                                     PGS. TS. Bùi Thị Tám

 Biểu mẫu 21

(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

 Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016

TT  

 

Nội dung

 

 

Khóa học/

Năm

tốt nghiệp

Số

sinh viên nhập học

Số

sinh viên

tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

 

Loại

xuất

sắc

Loại giỏi Loại

khá

I Đại học chính quy
a Chương trình

đại trà

 

2011- 2015

419 350
1 Ngành Quản trị kinh doanh  

2011- 2015

287 245 0 12.65

(31sv)

77.14

(189sv)

2 Ngành Du lịch học  

2011- 2015

132 105 1.90

(2 sv)

13.3

(14sv)

83.80

(88sv)

b Chương trình

tiên tiến

Ngành…
c Chương trình

giảng dạy bằng

tiếng Anh

Ngành…
d Chương trình  …
Ngành…
II Cao đẳng chính quy
a Chương trình

đại trà

Ngành…
b Chương trình …
Ngành…
III Sau đại học

 

                                                              Thừa Thiên Huế, ngày     tháng  12  năm 2015

       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                    TUQ. GIÁM ĐỐC

                                                                                             KHOA TRƯỞNG

 Biểu mẫu 22

(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

STT Nội dung

 

Đơn vị

tính

Số lượng
I Diện tích đất đai ha 0.3 
II Diện tích sàn xây dựng  m2
1 Giảng đ­ường  
Số phòng  phòng  14
Tổng diện tích  m2 1,812
2 Phòng học máy tính  
Số phòng  phòng  02
Tổng diện tích m2 110
3 Phòng học ngoại ngữ  
Số phòng phòng
Tổng diện tích m2
4 Thư­ viện  m2  80
5 Phòng thí nghiệm  
Số phòng  phòng
Tổng diện tích m2
6 Xư­ởng thực tập, thực hành  
Số phòng   phòng 20
Tổng diện tích  m2 1,500
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý  
Số phòng phòng
Tổng diện tích m2
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2
9 Diện tích khác:  
Diện tích hội trường  m2 180
Diện tích nhà văn hóa       m2
Diện tích nhà thi đấu đa năng  m2
Diện tích bể bơi m2
Diện tích sân vận động m2

                                                              Thừa Thiên Huế, ngày     tháng 12  năm 2015

       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                    TUQ. GIÁM ĐỐC

                                                                                              KHOA TRƯỞNG

  

        Phan Văn Ngọc                                                      PGS. TS. Bùi Thị Tám

 

Biểu mẫu 23

(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016

 

                                                                         Đơn vị tính: Người

STT Nội dung Tổng số Chia theo trình độ đào tạo

 

Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, tiến sỹ Thạc sĩ Đại học Trình độ

khác

  1 2

(3+4+5+6+7+8)

3 4 5 6 7 8
  Tổng số 69 0 1 5 34 29 0
1 Bộ môn Du lịch học 25 0 0 1 12 12 0
2 Bộ môn Lữ hành 12 0 0 0 8 4 0
3 Bộ môn ICT

 

11 0 0 1 8 2 0
4 Bộ môn Khách sạn Nhà hàng 9 0 0 2 3 4 0
5 Bộ môn QLSK & MDV 12 0 1 1 3 7 0

 

Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.                                                           

                                                              Thừa Thiên Huế, ngày     tháng  12  năm 2015

       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                    TUQ. GIÁM ĐỐC

                                                                                              KHOA TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

       Phan Văn Ngọc                                                     PGS. TS. Bùi Thị Tám

Biểu mẫu 24

(Kèm theo công văn số 9277/BGDĐT-KHTC  ngày 27 tháng 12 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2015 – 2016

    Đơn vị Số lượng  
 
I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2015 – 2016 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ  
2 Thạc sỹ  
3 Đại học 6,850
4 Cao đẳng  
II Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2015 – 2016 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ  
2 Thạc sỹ  
3 Đại học  
4 Cao đẳng  
 
III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2015 – 2016 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ  
2 Thạc sỹ  
3 Đại học  
4 Cao đẳng  
IV Tổng thu năm 2014 Tỷ đồng  
1 Từ Ngân sách 3,162
2 Từ học phí, lệ phí 10,321
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 0,055
4 Từ nguồn khác. 0,629

 

                                                             Thừa Thiên Huế, ngày     tháng 12   năm 2015

       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                    TUQ. GIÁM ĐỐC

                                                                                              KHOA TRƯỞNG

                                                                                                      (Đã ký)          

        Phan Minh Trung                                                 PGS. TS. Bùi Thị Tám

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2023-2024

Nằm trong kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng hàng năm, học kỳ I …