Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Chuẩn đầu ra / Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

      I. Mục tiêu đào tạo

  1. Mục tiêu chung

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức chuyên sâu, chuyên nghiệp về lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, có năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; đáp ứng tốt yêu cầu công việc của tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành – hướng dẫn du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

  1. Mục tiêu cụ thể
  • Kiến thức

PO1. Trang bị cho người học các kiến thức về thế giới quan, lý luận chính trị, giáo dục thể chất và an ninh quốc phòng,  pháp luật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên để góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp.

PO2. Cung cấp cho người học kiến thức tổng hợp về các lĩnh vực như: văn hoá, quản lý kinh tế, quản lý sự kiện và marketing, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí và chuyển đổi số để vận dụng trong  kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành và hướng dẫn du lịch.

PO3. Giúp người học vận dụng kiến thức chuyên ngành quản lý lữ hành và hướng dẫn du lịch trong xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành chương trình du lịch và quản lý tốt tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành nội địa và quốc tế.

  • Kỹ năng

PO4. Rèn luyện cho người học các kỹ năng nghiên cứu, khám phá kiến thức; kỹ năng tư duy hệ thống, lập luận, kỹ năng thiết kế, tổ chức, hướng dẫn, điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch.

  • Năng lực tự chủ và trách nhiệm

PO5. Hình thành thái độ cầu thị, tinh thần cầu tiến, phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm cá nhân, công dân toàn cầu để không ngừng hoàn thiện bản thân, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp và thể hiện trách nhiệm với xã hội.

      II. Chuẩn đầu ra

Ký hiệu

Chuẩn đầu ra (PLO)

Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện (PI)

Trình độ năng lực

1

Kiến thức

1.1

Kiến thức chung trong toàn Đại học Huế

PLO1

Áp dụng được các kiến thức về thế giới quan, lý luận chính trị, giáo dục thể chất và an ninh quốc phòng để nhận diện và diễn giải các vấn đề thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp.

PI1.1. Áp dụng được kiến thức về thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuộc sống và nghề nghiệp.

3

PI1.2. Sử dụng các phương pháp rèn luyện để duy trì và nâng cao sức khỏe (có chứng chỉ/hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp).

3

PI1.3. Áp dụng được các kiến thức quốc phòng – an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh).

3

1.2

Kiến thức chung Trường Du lịch

PLO2

Áp dụng được các kiến thức cơ bản về pháp luật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên để góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp.

PI2.1. Áp dụng những kiến thức về tự nhiên, xã hội – nhân văn để vận dụng trong lĩnh vực du lịch.

3

PI2.2. Giải thích và áp dụng tốt chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực du lịch và kinh tế.

3

PI2.3. Sử dụng được ngoại ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực du lịch hoặc một ngoại ngữ khác.

3

1.3

Kiến thức chung cho nhóm ngành

PLO3

Phân tích kiến thức chung về kinh tế, quản trị doanh nghiêp, điểm đến du lịch và kiến thức tổng hợp về du lịch, lịch sử, văn hoá, địa lý, luật du lịch, tâm lý du khách, phương pháp nghiên cứu trong du lịch gắn với đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

PI3.1. Phân tích kiến thức chung về kinh tế, kế toán, quản trị, quản lý hệ thống thông tin du lịch, Quản lý và marketing điểm đến du lịch gắn với đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

4

PI3.2. Khám phá các kiến thức tổng hợp về du lịch, lịch sử, văn hoá, địa lý, luật du lịch, tâm lý du khách và phương pháp nghiên cứu trong phát triển du lịch và lữ hành.

4

1.4

Kiến thức ngành/chuyên ngành và bổ trợ

1.4.1

Kiến thức ngành

PLO4

Kết nối tốt các kiến thức lễ tân ngoại giao, marketing du lịch, quản trị kinh doanh lữ hành, hệ thống tuyến điểm du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trong kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch.

PI4.1. Kết nối kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, hệ thống tuyến điểm du lịch trong tổ chức, thực hiện chương trình du lịch.

4

PI4.2. Phân tích kiến thức lễ tân ngoại giao, marketing du lịch và quản trị kinh doanh lữ hành trong kinh doanh du lịch, lữ hành nội địa và quốc tế.

4

1.4.2

Kiến thức bổ trợ

PLO5

Kết nối và vận dụng các kiến thức bổ trợ khác như: văn hoá, kinh tế, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí, trong tổ chức và kinh doanh du lịch dịch vụ và lữ hành.

PI5.1. Phân tích và áp dụng dụng kiến thức kinh tế và du lịch, kế toán doanh nghiệp, quản lý dự án và quy hoạch du lịch trong quản lý và phát triển doanh nghiệp/ điểm đến du lịch bền vững.

4

PI5.2. Khám phá kiến thức văn hoá vùng, khu vực, quốc gia, đa quốc gia để phát triển du lịch, lữ hành và hướng dẫn du lịch.

4

PI5.3. Kết nối kiến thức tổng hợp về quản lý sự kiện, giải trí, khách sạn, nhà hàng và chuyển đổi số trong ngành lữ hành và hướng dẫn du lịch.

4

1.4.3

Kiến thức chuyên ngành

PLO6

Kiểm tra, đánh giá sản phẩm, vận dụng tốt các kiến thức quản lý hợp đồng, kinh doanh lữ hành truyền thống và trực tuyến, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, kỹ năng hoạt náo, nghệ thuật xử lý tình huống trong kinh doanh lữ hành và  hướng dẫn chương trình du lịch.

1.4.3.1. Chuyên ngành Quản lý lữ hành

 

PI6.1. Kiểm tra, đánh giá sản phẩm dịch vụ du lịch lữ hành, quản lý hợp đồng du lịch, vận hành kinh doanh lữ hành truyền thống và trực tuyến.

5

1.4.3.2. Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

 

PI6.2. Đánh giá kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, kỹ năng hoạt náo, nghệ thuật xử lý các tình huống trong hướng dẫn chương trình du lịch.

5

1.5

Kiến thức thực tập và tốt nghiệp

 

 

PLO7

Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kỹ năng của ngành và chuyên ngành trong phân tích, xử lý vấn đề và thực hiện chức năng nghề nghiệp một cách độc lập.

PI7.1. Đánh giá các kiến thức ngành, chuyên ngành, phát triển các kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn, thực hiện chức năng nghề nghiệp một cách độc lập và tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình thực tập tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

5

PI7.2. Kiểm tra và vận dụng tốt kiến thức ngành, chuyên ngành trong phát hiện vấn đề, phân tích, đề xuất giải pháp, giải quyết tốt các vấn đề trong kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch.  

5

2

Kỹ năng

2.1

Kỹ năng chung

PLO8

Sử dụng tốt ngoại ngữ và tin học để nhận diện và giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp.

PI8.1. Kết nối và sử dụng tốt ngoại ngữ trong các tình huống thông thường (đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 hoặc tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và theo quy định chung của Đại học Huế).

4

PI8.2. Khám phá và áp dụng công nghệ thông tin cơ bản (đạt trình độ công nghệ thông tin cơ bản theo chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT–BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương) trong lĩnh vực chuyên môn.

4

2.2

Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề

PLO9

Xây dựng và vận dụng linh hoạt các nghiên cứu, khám phá kiến thức, kỹ năng tư duy hệ thống, lập luận, giải quyết vấn đề trong kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch.

PI9.1. Tích hợp kỹ năng phát hiện, phân tích, đánh giá, quản lý thay đổi và  giải quyết vấn đề của tổ chức, doanh nghiệp.

3

PI9.2. Xây dựng năng lực tự định hướng, lập kế hoạch, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

3

PI9.3. Vận dụng linh hoạt các kỹ năng nhận thức, quan sát, lắng nghe, viết báo cáo, phân tích, phản biện và kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và cập nhật kiến thức.

4

PI9.4. Xây dựng năng lực tư duy logic, phán đoán, so sánh và phân tích vấn đề đa diện, xây dựng tư duy đổi mới, sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực du lịch.

 

3

2.3

Kỹ năng nghề nghiệp

PLO10

Vận dụng linh hoạt các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp, hoạt náo, kỹ năng sử dụng bản đồ, thiết kế, tổ chức, điều hành và thực hiện chương trình du lịch trong kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch.

PI10.1. Điều chỉnh cảm xúc cá nhân, thái độ phục vụ chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu thị hiếu của du khách, thích ứng tốt với môi trường làm việc đa dạng và chịu được áp lực công việc.

4

PI10.2. Thực hiện thao tác sơ cấp cứu, đảm bảo an toàn lao động, an toàn sức khỏe, tính mạng cho bản thân và khách hàng.

3

PI10.3. Phối hợp kỹ năng sử dụng bản đồ du lịch, thiết kế, tổ chức, thực hiện các sự kiện và chương trình du lịch.

4

PI10.4. Phát triển kỹ năng giao tiếp, báo cáo, thuyết trình, đàm phán, hoạt náo và kỹ năng làm việc nhóm trong kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch.

5

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

3.1

Tự chủ và trách nhiệm cá nhân

PLO11

Hình thành thái độ cầu thị, tinh thần cầu tiến, phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm cá nhân, không ngừng hoàn thiện bản thân.

PI11.1. Hình thành phẩm chất đạo đức, trung thực, trách nhiệm nghĩa vụ của công dân, lập trường vững vàng, kiên định, làm chủ hành vi cá nhân, có lý tưởng sống.

4

PI11.2. Thể hiện thái độ cầu thị, tinh thần cầu tiến, không ngừng hoàn thiện bản thân, khả năng tự học tập, tự chủ, lập kế hoạch, quản lý thời gian.

4

3.2

Tự chủ và trách nhiệm với nghề nghiệp và xã hội

PLO12

Hình thành phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với khách hàng, tổ chức và doanh nghiệp, nhiệt huyết, đam mê với nghề, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp và thể hiện trách nhiệm với xã hội và ngành du lịch.

PI12.1. Thể hiện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, có trách nhiệm với khách hàng, tổ chức và doanh nghiệp, nhiệt huyết, đam mê với nghề.

5

PI12.2. Phát triển năng lực tự lực, độc lập, chủ động học tập suốt đời, tìm kiếm, nắm bắt cơ hội, định hướng và phát triển nghề nghiệp.

4

PI12.3. Hình thành ý thức kỷ luật, tuân theo pháp luật, tôn trọng các truyền thống văn hoá bản địa, thông lệ quốc tế và thực hiện trách nhiệm công dân toàn cầu đối với môi trường, văn hoá, xã hội, con người và ngành du lịch.

4

  • Năng lực công tác

           Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có năng lực chuyên môn và năng lực công tác tốt, có thể đảm nhiệm các vị trí khác nhau, có khả năng sáng tạo và khởi nghiệp liên quan đến hoạt động phục vụ, kinh doanh, quản lý trong các công ty lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ, các công ty sự kiện… tự tạo việc làm cho chính mình và người khác.

            Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có năng lực công tác tại cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa – thể thao – du lịch, cơ quan hữu quan khác từ trung ương đến địa phương, viện nghiên cứu, trung tâm xúc tiến về du lịch, tổ chức phi chính phủ, các cơ sở đào tạo, các đơn vị và doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lữ hành thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

            – Đối với chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

+ Vị trí làm việc chính của nghề Hướng dẫn viên du lịch thuộc các công ty, các tổ chức có hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành: thực hiện hoạt động hướng dẫn theo chương trình du lịch đã ký kết với khách du lịch, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch.

            – Đối với chuyên ngành Quản lý lữ hành

+ Giám sát, điều hành ở các bộ phận trực tiếp cung ứng dịch vụ hoặc chuyên viên ở các bộ phận chức năng trong các cơ sở kinh doanh du lịch và lữ hành.

+ Thiết kế chương trình du lịch, Marketing và truyền thông chương trình du lịch; Kinh doanh và chăm sóc khách hàng; Tổ chức và điều hành chương trình du lịch.

About Khảo thí

Tin liên quan

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

    I. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân lực …