Trang chủ / Tin tức / Tin HUHT / NCKH / Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018

Căn cứ vào quyết định số 2309/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ.
Căn cứ vào công văn số 1102/ĐHH-KHCNMT ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018.
Khoa Du lịch thông báo đến toàn thể Cán bộ, Giảng viên quan tâm đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018
1. Danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ được công bố trên trang web của Đại học Huế
2. Kinh phí thực hiện đề tài: Tối đa 70% kinh phí thực hiện đề tài từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ, phần còn lại từ các nguồn kinh phí khác (của tổ chức thực hiện, cá nhân, đơn vị phối hợp…). Sản phẩm của đề tài tham gia tuyển chọn phải có địa chỉ ứng dụng cụ thể.
3. Tổ chức cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài thực hiện một số nội dung sau:
– Nộp hồ sơ: 8 bản thuyết minh (gồm 01 bản gốc và 07 bản photo thuyết minh)
Mẫu thuyết minh: (công bố trên trang web của Đại học Huế) & – Chuẩn bị bản báo cáo thuyết minh bằng powerpoint (khoảng 15 phút)
– Hạn cuối nộp thuyết minh: trước ngày 14 tháng 10 năm 2017
– Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường – Đại học Huế
– Thông tin liên hệ:
Tại Khoa Du lịch: Nguyễn Dương Thiện – Tổ KHHTQT. ĐT: 02343.933411
Tại Đại học Huế:
ThS. Nguyễn Thị Hà (Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Đại học Huế; email: nguyenha@hueuni.edu.vn; ĐT: 0234.3824030 hoặc 016.3429.4030)
Trân trọng ./.

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2022-2023

TT Tên bài báo Tác giả Tên tạp chí Thời gian           1 Bài báo: …