Trang chủ / Đào tạo / Thông báo v/v hướng dẫn SV các khóa 52, 53, 54 thi các hình thức thi trực tuyến

Thông báo v/v hướng dẫn SV các khóa 52, 53, 54 thi các hình thức thi trực tuyến

Thông báo v/v hướng dẫn SV các khóa 52, 53, 54 thi các hình thức thi trực tuyến:

BP Khảo thí – BĐCLGD, phòng ĐT – CTSV thông báo v/v hướng dẫn SV các khóa 52, 53, 54 thi các hình thức thi trực tuyến:

  1. Khóa 52:

+ Các ngành: Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh, Du lịch và Kinh tế: Tập huấn hướng dẫn online vào lúc 14h00 ngày thứ 4 (29/12/2021).

+ Các ngành còn lại: Tập huấn hướng dẫn online vào lúc 15h00 ngày thứ 4 (29/12/2021).

  1. Khóa 53:

+ Các ngành: Quản trị khách sạn và Du lịch: Tập huấn hướng dẫn online vào lúc 16h00 ngày thứ 4 (29/12/2021).

+ Các ngành còn lại: Tập huấn hướng dẫn online vào lúc 14h00 ngày thứ 5 (30/12/2021).

  1. Khóa 54:

+ Các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Du lịch: Tập huấn hướng dẫn online vào lúc 15h00 ngày thứ 5 (30/12/2021).

+ Các ngành còn lại: Tập huấn hướng dẫn online vào lúc 16h00 ngày thứ 5 (30/12/2021).

Link hướng dẫn trực tuyến thông qua Microsoft Team như sau:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE3MTZhYTctZDc3Yy00NmU1LWFmYTAtMjY5NzAzNjU2MTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278af318b-8d3d-4da4-9cf9-0da8b894a10e%22%2c%22Oid%22%3a%220f81f36b-e84b-4963-8afa-133b6f682b37%22%7d

Trân trọng thông báo!

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi HKI năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Kết quả phúc khảo điểm thi HKI năm học 2023 – 2024 (đợt 1): tại …