Trang chủ / Tin tức / Hội nghị - hội thảo / Thư mời viết bài Hội nghị “Nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành”

Thư mời viết bài Hội nghị “Nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành”

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           ĐẠI HỌC HUẾ                                          Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc                                                     

                                                                        Thừa Thiên Huế, ngày        tháng       năm 2016

     THÔNG BÁO

Thư mời viết bài Hội nghị

“Nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành”

           Kính gửi: Các nhà khoa học.

– Nhằm đánh giá tổng kết hoạt động giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành giai đoạn 2012-2016 bao gồm các mặt như: Kết quả học tập của sinh viên, phương pháp giảng dạy, hình thức kiểm tra đánh giá, nội dung học phần tiếng Anh chuyên ngành của các bộ môn.

– Đánh giá, thảo luận những ưu điểm cũng như những tồn tại về nội dung chương trình, hình thức kiểm tra đánh giá, thời gian đào tạo, chuẩn giáo viên… trong hoạt động giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành trong giai đoạn 2012-2016.

– Hoàn thiện chương trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên Khoa Du Lịch- Đại Học Huế.

– Xây dựng phương hướng hoạt động trong những năm tiếp theo: thống nhất về nội dung chương trình, khối lượng kiến thức, chuẩn giáo viên tham gia giảng dạy, hình thức kiểm tra đánh giá cho hoạt động giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại Khoa, chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên của Khoa.

Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị, chúng tôi xin trân trọng mời Ông/Bà tham gia viết bài cho Hội nghị: các bài viết là kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp hay chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến hoạt động giảng dạy, học tập tiếng Anh chuyên ngành từ các giáo viên, sinh viên của Khoa.

Thời gian tổ chức

  • Gửi thông báo chính thức: 28/11/2016
  • Hạn chót nộp bài: 28/12/2016
  • Thời gian tổ chức HN: 15-20/01/2017

Hình thức bài viết & sản phẩm Hội nghị

– Bài viết có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh

– Hình thức bài viết: theo format của tạp chí Đại học Huế

– Các bài viết được chấp nhận sẽ được in thành Kỹ yếu Hội nghị

– Lựa chọn, đề xuất gửi phản biện để đăng một số bài trên Tạp chí Đại học Huế

Bài viết xin gửi về địa chỉ email nguyenducna@gmail.com của Ông Nguyễn Đức Cường, Tổ trưởng Tổ ĐT-CTSV.

 

                                                                                                                             TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Nơi nhận                                                                                                                      TUQ.GIÁM ĐỐC

– Như trên;                                                                                                                  KHOA TRƯỞNG

– Lưu VT, KDL.                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                                 PGS.TS. Bùi Thị Tám

About Phòng Đào tạo & CTSV

Tin liên quan

Thông báo của Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế về việc trả lại học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế thông báo kế hoạch trả lại …