Tổ chức thi

Điều 28. Thi tốt nghiệp

28.1. Hình thức thi tốt nghiệp

          Bảo vệ khóa luận cuối khoá và thi học phần tổng hợp thuộc khoa học MácLênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với hệ chính quy khoá tuyển sinh từ năm 2002.

          Thi viết các học phần mang tính tổng hợp: học phần cơ sở, học phần chuyên ngành và học phần thuộc khoa học MácLênin – Tư tưởng Hồ Chã Minh đối với hệ chính quy khoá tuyển sinh từ năm 2002.

28.2. Khối lượng của các hình thức thi tốt nghiệp

          Khóa luận tốt nghiệp là học phần có thời lượng tương đương 15 ĐVHT.

          Thi tốt nghiệp:

  • Học phần tổng hợp khoa học Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh có thời lượng tương đương 5 ĐVHT.
  • Học phần cơ sở có thời lượng tãnh tương đương 5 ĐVHT
  • Học phần chuyên ngành có thời lượng tãnh tương đương 5 ĐVHT.

         Phần kiến thức các học phần tổng hợp được thiết kế tối đa 3 học phần và mỗi học phần tối đa 3 ĐVHT theo khung chương trình đào tạo. Hiệu trưởng sẽ công bố nội dung các học phần này vào đầu học kỳ II năm học cuối để SV chuẩn bị và ôn tập, các khoa chịu trách nhiệm biên soạn và công bố đề cương chi tiết các học phần thi tốt nghiệp cho SV.

28.3. Điều kiện xét làm khóa luận cuối khoá

         Điểm trung bình chung học tập của 6 học kỳ (3 năm đầu) đạt từ 7,00 trở lên. Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Hiệu trưởng.

         Tùy theo điều kiện về giáo viên hướng dẫn, cơ sở vật chất và số đề tài khóa luận thực hiện để quyết định số lượng SV được làm khóa luận nhưng không vượt quá 30% số SV thực tập cuối khoá của ngành.

28.4. Đánh giá khóa luận cuối khoá

         Mỗi bản khóa luận sau khi hoàn thành phải được giáo viên hướng dẫn chấm, nhận xét và 01 giáo viên chấm phản biện. Sinh viên được bảo vệ khoá luận khi giáo viên hướng dẫn đồng ý. Kết quả điểm của một khóa luận được đánh giá bằng trung bình cộng (làm tròn đến 0,5) điểm của các thành viên Hội đồng, điểm của giáo viên hướng dẫn và của giáo viên phản biện.

        Việc thành lập các Hội đồng chấm khoá luận do Trưởng phòng GV-CTSV phối hợp với Trưởng các Khoa đề xuất, Hiệu trưởng ra quyết định.

28.5. Tổ chức thi tốt nghiệp: Theo quy chế tuyển sinh.

Điều 29. Tổ chức học lại

         Những sinh viên không đủ điều kiện dự thi do vắng quá số tiết quy định hoặc thi 2 lần không đạt (đối với SV chính quy) và thi 3 lần không đạt (đối với SV VHVL).

        Tổ Đào tạo-CTSV căn cứ kế hoạch đào tạo, bố trí cho SV học lại theo nguyên tắc học với lớp khác và không trùng với buổi học của môn thứ nhất SV đang học.

        Trong trường hợp phải bố trí học riêng hoặc học vào kỳ hè thì phòng GV-CTSV gửi phiếu báo giảng dạy về các khoa để phân công và gửi danh sách giáo viên giảng dạy về phòng GV-CTSV bố trí thời khóa biểu.

Điều 30. Bảo lưu điểm

         Việc bảo lưu điểm của một học phần của ngành học này sang ngành học khác theo các nguyên tắc sau:

  • Học phần SV đã học có cùng tên và số tiết tương đương hoặc lớn hơn số tiết trong chương trình đào tạo.
  • Điểm của học phần xin bảo lưu phải đạt tối thiểu là 5 điểm (năm điểm).
  • Việc chuyển điểm chỉ được thực hiện trong cùng một hệ đào tạo hoặc từ hệ chính quy sang hệ khác.

About admin

Tin liên quan

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm 2023 trở về sau

Trường Du lịch – Đại học Huế ban hành Bản mô tả chương trình đào …