Quy chế đào tạo

Điều 16. Điều kiện dự thi kết thúc học phần

Mỗi học kỳ, Trường sẽ tổ chức 1 kỳ thi chính (thi lần 1) và 1 kỳ thi phụ (thi lần 2). Sinh viên hội đủ các điều kiện sau được dự thi kết thúc học phần:

 1. Tham gia lên lớp ít nhất 80% tổng số tiết của học phần. Đối với SV hệ vừa học vừa làm, nếu có đơn xin phép nghỉ học với lý do bận công tác đột xuất có xác nhận của cơ quan thì được xem xét, nhưng số tiết vắng tối đa không quá 30% tổng số tiết của học phần.
 2. Tham dự đầy đủ các lần kiểm tra học trình và có 50% số bài kiểm tra học trình đạt yêu cầu.
 3. Hoàn thành bài tập lớn, chuyên đề, tiểu luận (nếu có) theo yêu cầu cụ thể của môn học (học phần).

Điều 17. Điều kiện bảo vệ khoá luận, dự thi tốt nghiệp

 • Về đạo đức: Đến năm học cuối khóa, SV không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Về học lực: Sinh viên phải tích luỹ đủ các học phần trong chương trình đào tạo và có kết quả đạt từ 5 điểm trở lên mới được bảo vệ khoá luận, dự thi tốt nghiệp.

Điều 18. Xử lý các trường hợp vắng thi

 • Sinh viên vắng thi không có lý do chính đáng thì coi như đã dự thi một lần và nhận điểm không (0) của học phần đó.
 • Sinh viên không được thi ở lần thi thứ 1 vì vi phạm những điều qui định ở mục 16.2 và 16.3 thì phải kiểm tra lại hoặc hoàn thành bài tập lớn, chuyên đề, tiểu luận mới đủ điều kiện dự thi và những SV vắng mặt có lý do chính đáng ở lần thi 1 thì điểm ở lần thi thứ 2 được coi là điểm thi lần 1. Riêng sinh viên hệ vừa học vừa làm nếu 2 lần thi chưa đạt, được dự thi lần thứ 3 vào các học kỳ sau.

Điều 19. Hình thức thi kết thúc học phần

 • Thi viết (trắc nghiệm hay tự luận); vấn đáp.
 • Tùy điều kiện cụ thể mà bộ môn đề nghị hình thức thi thích hợp cho từng học kỳ để Trưởng khoa báo cáo lên nhà trường (qua phòng GV-CTSV) và thông báo trước cho SV vào đầu học kỳ.
 • Thi lần 2 chỉ tổ chức hình thức thi viết.
 • Khi cần thay đổi hình thức thi, phải có đề nghị từ Bộ môn, Khoa để phòng GV-CTSV thông báo kịp thời cho sinh viên.

About admin

Tin liên quan

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện về điểm xét tốt nghiệp đợt 1 khóa 54 (54, 53, 52)

Để đảm bảo tính chính xác trong bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên Khóa …