Trang chủ / KH & HTQT / Tuyển chọn Chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023

Tuyển chọn Chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-ĐHH ngày 29/8/2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế để tuyển chọn thực hiện từ năm 2023.

Trường Du lịch thông báo đến các cá nhân quan tâm đăng ký và nộp hồ tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023. Cá nhân tham gia thực hiện các bước sau trước ngày 23/9/2022:

– Đăng nhập và viết thuyết minh trên trang Quản lý đề tài khoa học tại địa chỉ http://qlkh.hueuni.edu.vn;

– Cập nhật hồ sơ khoa học cá nhân trên trang cơ sở dữ liệu KH&CN Đại học Huế tại địa chỉ http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn;

– Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm: thuyết minh đề tài (bản xuất ra từ trang Quản lý đề tài khoa học), tiềm lực khoa học của đơn vị và cá nhân (theo mẫu) và xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện (nếu có) dưới dạng file PDF tại Phòng KH&CN, Trường Du lịch 

Hồ sơ tham gia được tính là hợp lệ khi thực hiện đầy đủ các bước nêu trên.

Danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023 (file kèm theo)

Trân trọng./.

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2022-2023

TT Tên bài báo Tác giả Tên tạp chí Thời gian           1 Bài báo: …