Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp K50 về chương trình đào tạo và hoạt động liên quan đến chất lượng đào tạo

Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp K50 về chương trình đào tạo và hoạt động liên quan đến chất lượng đào tạo

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa Du lịch xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp K50 nhằm đánh giá mức độ hài lòng về chương trình đào tạo và hoạt động liên quan đến chất lượng đào tạo như sau:

  1. Mục đích của hoạt động khảo sát

       Tập trung ý kiến của sinh viên tốt nghiệp K50 về chương trình đào tạo (CTĐT) và các hoạt động giáo dục, tổ chức đào tạo, công tác đào tạo, công tác kiểm tra, đánh giá trong toàn khóa học làm cơ sở giúp Khoa thực hiện điều chỉnh, cải tiến CTĐT;

       Đánh giá mức độ đáp ứng về cơ sở vật chất, nguồn học liệu và các hoạt động phục vụ, hỗ trợ sinh viên trong toàn khóa học để Khoa có biện pháp khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng đào tạo.

  1. Yêu cầu khảo sát

       Sinh viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo khảo sát do Khoa cung cấp.

  1. Đối tượng khảo sát

       Sinh viên khoá K50, tốt nghiệp năm 2020.

  1. Nội dung khảo sát

       Việc lấy phiếu khảo sát tập trung vào việc đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên cuối khoá với các nội dung: Mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung CTĐT; Hoạt động giảng dạy của giảng viên; Công tác tổ chức và quản lý đào tạo; Sinh hoạt và đời sống; Kết quả đạt được từ khoá học.

  1. Hình thức khảo sát

       Khoa thực hiện khảo sát online thông qua Google Forms.

  1. Kế hoạch thực hiện
  • Từ ngày 15/07/2020 đến ngày 31/08/2020: thực hiện việc khảo sát;
  • Trước ngày 15/09/2020: hoàn thành xuất dữ liệu và tổng hợp thông tin;
  • Trước ngày 30/09/2020: hoàn thành báo cáo trình Ban lãnh đạo.

About Khảo thí

Tin liên quan

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

    I. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân lực …