Trang chủ / KH & HTQT / Về việc xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế và cấp Khoa năm 2021

Về việc xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế và cấp Khoa năm 2021

Căn cứ công văn số 806/ĐHH –KHCNQHQT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHH và cấp cơ sở năm 2021.

Khoa Du lịch thông báo đến các đơn vị, các cá nhân và sinh viên của Khoa Du lịch quan tâm thực hiện đề xuất các nội dung sau:

1. Đối với đề tài KH&CN cấp Đại học Huế:

– Các cá nhân thực hiện đề xuất đề tài online trên hệ thống của Đại học Huế theo địa chỉ (http://qlkh.hueuni.edu.vn )

– Số lượng đề tài được phân nhóm; sản phẩm yêu cầu (tham khảo bảng kèm theo)

– Kinh phí và số lượng đề tài dự kiến của Khoa Du lịch: 400 triệu đồng, dự kiến tổng số 08 đề tài. Cụ thể:

+ Đề tài nhóm I: khoảng 04 đề tài  (Không quá 40% tổng kinh phí (<160 triệu))

+ Đề tài nhóm III: khoảng 02 đề tài (Không dưới 25% tổng kinh phí (>100 triệu đồng))

+ Đề tài nhóm II: khoảng 02 đề tài  (Không vượt quá phần còn lại sau khi xác định đề tài nhóm I và nhóm III (<100 triệu))

– Hạn đề xuất trên hệ thống: từ ngày 08/6/2020 – đến ngày 10/7/2020

2. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (gồm đề tài KH&CN cấp Khoa của Giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, Hội nghị, Hội thảo khoa học, Hội chợ, triễn lãm KH&CN, sở hữu trí tuệ…) như sau:

A. Đối với Đề tài, Hội nghị, Hội thảo, Cuộc thi, chương trình tập huấn

– Số lượng Đề tài, Hội nghị, Hội thảo, Cuộc thi, chương trình tập huấn của Giảng viên và Sinh viên (năm 1 và năm 2 có thể đăng ký) không hạn chế số lượng. 

– Quy định về tiêu chuẩn của đề tài KH&CN cấp Khoa: tham khảo QĐ số 423/QĐ-ĐHH ngày 04 tháng 3 năm 2020

– Đề xuất theo mẫu (file đính kèm) và bản cứng gửi về Văn phòng các Bộ môn: từ ngày thông báo đến hết 16h00 ngày 30/6/2020

 

B. Đối với xuất bản giáo trình, sách chuyên khảo:

– Các đăng ký đề xuất gửi trực tiếp về Tổ KHHTQT, Số lượng không giới hạn

 

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Giáo sư Dipra Jha, Đại học Washington State (Hoa Kỳ) kết thúc chuyến làm việc 2 tuần tại Trường Du lịch – Đại học Huế

Ngày 5/05/2024, Giáo sư Dipra Jha, đến từ Đại học Washington State (Hoa Kỳ) vừa …