Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Chuẩn đầu ra / Chuẩn đầu ra ngành Du lịch điện tử áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

Chuẩn đầu ra ngành Du lịch điện tử áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

    I. Mục tiêu đào tạo

    1. Mục tiêu chung

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức chuyên sâu, chuyên nghiệp về lĩnh vực kinh doanh điện tử trong du lịch, có năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn, có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, đáp ứng tốt yêu cầu công việc của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông và hội nhập quốc tế.

  1. Mục tiêu cụ thể
  • Kiến thức

PO1. Trang bị cho người học các kiến thức về thế giới quan, lý luận chính trị, giáo dục thể chất và an ninh quốc phòng, pháp luật, tin học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để góp phần giải quyết các vấn đề về thực tiễn và nghiệp vụ.

PO2. Cung cấp cho người học kiến thức tổng hợp về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, tâm lý, marketing, phương pháp nghiên cứu, kiến thức về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong doanh nghiệp du lịch.

PO3. Giúp người học vận dụng các kiến thức chuyên ngành kinh doanh số và marketing số để thực hiện kinh doanh trong môi trường điện tử, sử dụng thành thạo các công cụ trực tuyến phục vụ hiệu quả các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

  • Kỹ năng

PO4. Rèn luyện các kỹ năng tư duy hệ thống và khám phá kiến thức, năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả, phát triển các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết những vấn đề thực tế trong ngành du lịch.

  • Năng lực tự chủ và trách nhiệm

PO5. Có thái độ cầu thị, cầu tiến, tự học tập, hoàn thiện bản thân, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, thái độ làm việc và phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, nghiêm túc.

   II. Chuẩn đầu ra

Ký hiệu

Chuẩn đầu ra (PLO)

Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện (PI)

Trình độ năng lực

1

Kiến thức

1.1

Kiến thức chung trong toàn Đại học Huế

PLO1

Áp dụng được các kiến thức về thế giới quan, lý luận chính trị, giáo dục thể chất và an ninh quốc phòng để nhận diện và diễn giải các vấn đề thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp.

PI1.1. Áp dụng được kiến thức về thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuộc sống và nghề nghiệp.

3

PI1.2. Sử dụng các phương pháp rèn luyện để duy trì và nâng cao sức khỏe (có chứng chỉ/hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp).

3

PI1.3. Áp dụng được các kiến thức quốc phòng – an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh).

3

1.2

Kiến thức chung Trường Du lịch

PLO2

Áp dụng được các kiến thức cơ bản về pháp luật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên để góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

PI2.1. Áp dụng những kiến thức về tự nhiên, xã hội – nhân văn để vận dụng trong lĩnh vực du lịch.

3

PI2.2. Giải thích và áp dụng tốt chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực du lịch và kinh tế.

3

PI2.3. Sử dụng được ngoại ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực du lịch hoặc một ngoại ngữ khác.

3

1.3

Kiến thức chung cho nhóm ngành

PLO3

Kết nối các kiến thức về văn hóa, du lịch, truyền thông, các kiến thức nền tảng về du lịch số để sử dụng có hiệu quả trong các doanh nghiệp du lịch.

PI3.1. Khám phá các kiến thức chung về văn hóa, du lịch, lịch sử, pháp luật, kinh tế, quản trị, marketing, phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh du lịch gắn với đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

4

PI3.2. Phân tích các kiến thức về du lịch số, giao dịch thương mại số, hệ sinh thái du lịch thông minh trong các doanh nghiệp du lịch.

4

PI3.3. Kết nối các kiến thức về quản trị cơ sở dữ liệu, xây dựng website trong kinh doanh du lịch.

4

1.4

Kiến thức ngành

PLO4

Phân tích và áp dụng các kiến thức phân tích thiết kế và quản lý hệ thống thông tin, các kiến thức về truyền thông số và thanh toán điện tử trong kinh doanh du lịch

PI4.1. Khám phá các kiến thức phân tích thiết kế và quản lý hệ thống thông tin trong du lịch.

4

PI4.2. Phân tích các kiến thức về truyền thông số và thanh toán điện tử trong kinh doanh du lịch.

4

1.5

Kiến thức bổ trợ

PLO5

Khám phá các kiến thức tổng hợp về quản trị markeing, truyền thông trong doanh nghiệp du lịch, các kiến thức về kinh doanh du lịch trực tuyến, an ninh thương mại điện tử và thiết kế đồ họa trong doanh nghiệp du lịch.

PI5.1. Khám phá các kiến thức tổng hợp về quản trị markeing, truyền thông, hành vi khách hàng trong doanh nghiệp du lịch.

4

PI5.2. Phân tích kiến thức về bán hàng, chiến lược kinh doanh, các kiến thức về đại lý kinh doanh lữ hành trực tuyến, quản trị doanh nghiệp số, quản trị quan hệ khách hàng trực tuyến, an ninh thương mại điện tử và thiết kế đồ họa trong doanh nghiệp du lịch.

4

1.6

Kiến thức chuyên ngành

PLO6

Phân tích phản biện các kiến thức về chuyên ngành Kinh doanh số và Markteting số.

PI6.1. Phân tích phản biện kiến thức về kinh doanh số, kênh phân phối điện tử, quản trị thương hiệu trực tuyến cho doanh nghiệp du lịch .

5

PI6.2. Phân tích phản biện kiến thức về Marketing số, marketing công cụ tìm kiếm, Quản trị hệ thống phân phối trong các doanh nghiệp du lịch.

5

1.7

Kiến thức thực tập và tốt nghiệp

PLO7

Kiểm tra và đánh giá các kiến thức, kỹ năng của ngành và chuyên ngành trong phân tích, xử lý vấn đề và thực hiện chức năng nghề nghiệp một cách độc lập.

PI7.1. Kiểm tra các kiến thức và kỹ năng của ngành, chuyên ngành trong việc ứng dụng vào các hoạt động thực tập nghiệp vụ tại các doanh nghiệp du lịch.

5

PI7.2. Kiểm tra và đánh giá các kiến thức của ngành và chuyên ngành trong tổng hợp, phân tích, xử lý các vấn đề của doanh nghiệp du lịch.

5

2

Kỹ năng

2.1

Kỹ năng chung

PLO8

Sử dụng tốt kỹ năng ngoại ngữ và tin học để nhận diện và giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp.

PI8.1. Sử dụng tốt ngoại ngữ trong các tình huống thông thường (đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 hoặc tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và theo quy định chung của Đại học Huế).

3

PI8.2. Thực hiện công nghệ thông tin cơ bản (đạt trình độ công nghệ thông tin cơ bản theo chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT–BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương) trong lĩnh vực chuyên môn.

3

2.2

Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề

PLO9

Phát triển tư duy nhận thức, tích hợp các kỹ năng trong học tập để phát triển nghề nghiệp

PI9.1. Tích hợp kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thay đổi của các tổ chức và doanh nghiệp du lịch, khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề.

4

PI9.2. Xây dựng năng lực tự định hướng, dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

4

PI9.3. Vận dụng linh hoạt kỹ năng nhận thức, quan sát, lắng nghe, viết lách, phản biện.

4

PI9.4. Phát triển kỹ năng tự học, cập nhật và vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

4

PI9.5. Phát triển năng lực tư duy logic, phán đoán, so sánh vấn đề đa diện để nắm bắt và phát triển cơ hội nghề nghiệp.

4

PI9.6. Phát triển tư duy đổi mới, sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực du lịch.

5

2.3

Kỹ năng nghề nghiệp

PLO10

Tích hợp các kỹ năng cá nhân để giải quyết các công việc liên quan đến học tập, phục vụ cho nghề nghiệp tương lai.

PI10.1. Tích hợp kỹ năng nhận diện, phân tích và phản biện vấn đề.

4

PI10.2. Thiết lập kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm năng lực làm việc độc lập, tự chủ, năng động, làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc. Điều chỉnh cảm xúc cá nhân, có thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thích ứng tốt với môi trường làm việc đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của du khách.

4

PI10.3. Phát triển các kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ doanh nghiệp du lịch như các công cụ quản trị dữ liệu, thiết kế hệ thống thông tin, thiết kế đồ họa, thanh toán điện tử, thiết kế website.

5

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

3.1

Năng lực tự chủ và trách nhiệm với cá nhân, nghề nghiệp

PLO11

Hình thành năng lực tự chủ và trách nhiệm với bản thân, nghề nghiệp, thể hiện thái độ cầu thị, cầu tiến, phấn đấu không ngừng.

PI11.1. Thể hiện phẩm chất đạo đức, trung thực, trách nhiệm nghĩa vụ của công dân, lập trường vững vàng, kiên định, làm chủ hành vi cá nhân, có lý tưởng sống.

4

PI11.2. Hình thành thái độ cầu thị, tinh thần cầu tiến, không ngừng hoàn thiện bản thân, khả năng tự học tập, tự chủ thời gian, chủ động học tập, bồi dưỡng, cập nhật, tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực điều hành, quản lý, giải quyết vấn đề và năng lực chuyên môn, nắm bắt cơ hội, định hướng và phát triển nghề nghiệp.

4

PI11.3. Thực hiện hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, có trách nhiệm với khách hàng, tổ chức và doanh nghiệp, nhiệt huyết, đam mê với nghề.

5

3.2

Năng lực tự chủ và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội

PLO12

Thể hiện năng lực tự chủ và trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng địa phương.

PI12.1. Giữ gìn các giá trị truyền thống văn hoá bản địa thông lệ quốc tế, tuân theo Hiến pháp, pháp luật. 

5

PI12.2. Thể hiện trách nhiệm công dân toàn cầu đối với môi trường, văn hoá, xã hội, con người và ngành du lịch.

5

 

III. Năng lực công tác

Sinh viên tốt nghiệp ngành Du lịch điện tử có năng lực chuyên môn và năng lực công tác tốt, có thể đảm nhiệm các vị trí khác nhau liên quan đến hoạt động phục vụ, kinh doanh, quản lý trong các doanh nghiệp du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ, các công ty sự kiện…

– Đối với chuyên ngành Kinh doanh số

+ Công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, du lịch; các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, các đơn vị kinh doanh du lịch trong và ngoài nước.

+ Vị trí việc làm: Chuyên viên vận hành thương mại điện tử (quản lý hệ thống thương mại điện tử; kinh doanh online;…); Nhân viên Digital Marketing; Chuyên viên quản trị, xây dựng các hệ thống giao dịch thương mại, kinh doanh trực tuyến tại các công ty, doanh nghiệp; Tư vấn viên cho các công ty tư vấn, đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các dự án công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử hoặc quản trị doanh nghiệp điện tử; Cán bộ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm, cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành; Giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng.

– Đối với chuyên ngành Marketing số

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing số có thể tìm kiếm cơ hội việc làm ở rất nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau. Các vị trí có thể kể đến như quản lý, tiếp thị hoặc quan hệ công chúng, copywriter, marketing online, trợ lý truyền thông, quản lý thương hiệu, quan hệ khách hàng, kế toán, phân tích kinh doanh, luật thương mại, quản lý sự kiện, khởi nghiệp, tài chính, nhân sự và kinh doanh quốc tế.

About Khảo thí

Tin liên quan

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

      I. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân …