Trang chủ / Đào tạo / Thông báo v/v hướng dẫn SV khóa 55 thi các hình thức thi trực tuyến

Thông báo v/v hướng dẫn SV khóa 55 thi các hình thức thi trực tuyến

BP Khảo thí – BĐCLGD, phòng ĐT – CTSV thông báo v/v hướng dẫn SV khóa 55 thi các hình thức thi trực tuyến:

+ Các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: Tập huấn hướng dẫn online vào lúc 8h30 ngày thứ 5 (13/01/2022).

+ Các ngành còn lại: Tập huấn hướng dẫn online vào lúc 14h30 ngày thứ 5 (13/01/2022).

Link hướng dẫn trực tuyến thông qua Microsoft Team như sau:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE3MTZhYTctZDc3Yy00NmU1LWFmYTAtMjY5NzAzNjU2MTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278af318b-8d3d-4da4-9cf9-0da8b894a10e%22%2c%22Oid%22%3a%220f81f36b-e84b-4963-8afa-133b6f682b37%22%7d

KHÓA GHI DANH VÀO PHÒNG THI KHÓA 55 (Tự luận và trắc nghiệm tại eHUHT)

khoa-ghi-danh-k55

Trân trọng thông báo!

About Khảo thí

Tin liên quan

Thông báo v/v phúc khảo điểm thi HKI 2023 – 2024 (Đợt 1)

Phòng Đào tạo và CTSV, Trường Du lịch sẽ nhận đơn phúc khảo kết quả …