Trang chủ / Đảm bảo CLGD / Chuẩn đầu ra / Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm học 2020-2021 trở về sau

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm học 2020-2021 trở về sau

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

    Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên sâu và  nghiệp vụ chuyên nghiệp về lĩnh vực quản trị kinh doanh, du lịch và lữ hành; đáp ứng yêu cầu công việc của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du  lịch và lữ hành trong trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có các khả năng cụ thể sau:

  • Kiến thức

– Có hiểu biết và vận dụng được các kiến thức về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật Việt Nam và an ninh quốc phòng trong thực tiễn;

– Hiểu biết và vận dụng được các kiến thức chung về quản lý kinh tế, môi trường kinh doanh, ngành du lịch, nguyên tắc phát triển bền vững trong đánh giá các ảnh hưởng của phát triển du lịch và ngành lữ hành đến kinh tế – xã hội; đảm bảo tối ưu hóa những ảnh hưởng có lợi về mặt kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững trong kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành;

– Vận dụng kiến thức quản lý về nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, kế hoạch kinh doanh – tiếp thị, hoạt động phát triển, cung ứng và bảo đảm chất lượng sản phẩm – dịch vụ trong công ty du lịch và lữ hành.

  • Kỹ năng

– Có các kỹ năng nghiệp vụ phục vụ, quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch, lữ hành;

– Có kỹ năng tin học, giao tiếp, ngoại ngữ, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt trong môi trường thương mại du lịch quốc tế;

– Có kỹ năng nghiên cứu độc lập, phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế trong ngành du lịch và lữ hành.

  • Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có thái độ làm việc và phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, nghiêm túc;

– Có khả năng dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ và phát huy trí tuệ tập thể trong lĩnh vực kinh doanh du lịch và lữ hành;

– Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

– Có khả năng đưa ra được kết luận, quyết định và phương án xử lý các vấn đề, tình huống thông thường và phức tạp trong quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành.

  • Năng lực công tác

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có năng lực chuyên môn và năng lực công tác tốt, có thể đảm nhiệm các vị trí khác nhau liên quan đến hoạt động phục vụ, kinh doanh, quản lý trong các công ty lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ, các công ty sự kiện…

+ Hướng dẫn viên thuộc các công ty, các tổ chức có hoạt động kinh donah dịch vụ du lịch và lữ hành.

+ Chuyên viên các đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về Lữ hành, các tổ chức phi chính phủ về du lịch lữ hành. Chủ đầu tư hoặc chuyên gia quản lý các doanh nghiệp lữ hành du lịch.

+ Công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa – thể thao – du lịch, quan hệ công chúng và các cơ quan hữu quan khác từ trung ướng đến địa phương, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, các đơn vị và doanh nghiệp du lịch, lữ hành thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

+ Giám sát, điều hành ở các bộ phận trực tiếp cung ứng dịch vụ hoặc chuyên viên ở các bộ phận chức năng trong các cơ sở kinh doanh lữ hành.

+ Chuyên viên các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành, cơ quan quản lý nhà nước về lữ hành, các tổ chức phi chính phủ về dịch vụ lữ hành. Chủ đầu tư hoặc chuyên gia quản lý các doanh nghiệp lữ hành du lịch.

2. Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 Sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có các năng lực sau:

a. Kiến thức

  • Kiến thức cơ bản
TT

CĐR ngành

Tiêu chuẩn đầu ra về kiến thức cơ bản
1 CĐR1 Có kiến thức chung về chính trị, pháp luật phù hợp với hệ thống chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
2 CĐR2 Có hiểu biết cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và các ngành khoa học liên quan ứng dụng trong dịch vụ du lịch và lữ hành.
3 CĐR3 Có kiến thức tổng quát về công nghiệp du lịch, về khoa học quản lý áp dụng trong kinh doanh du lịch, về tổ chức lãnh thổ du lịch.
  • Kiến thức chuyên ngành
TT

CĐR ngành

Tiêu chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành
1 CĐR4 Hiểu sâu về khoa học quản lý trong kinh doanh du lịch nói chung và doanh nghiệp du lịch nói riêng.
2 CĐR5 Hiểu rõ kiến thức liên ngành về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, địa lý, khoa học công nghệ, luật pháp… trong kinh doanh du lịch và góp phần tích cực vào nghiên cứu, phát triển du lịch một cách bền vững.
3 CĐR6 Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

– Nắm vững nguyên lý và nghiệp vụ cơ bản của quá trình hướng dẫn và xử lý tình huống trong kinh doanh du lịch.

– Hiểu sâu các kiến thức về văn hóa – lịch sử của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

4 CĐR7 Chuyên ngành Quản lý lữ hành

– Hiểu sâu các nguyên lý và quy trình tổ chức, xây dựng và cung ứng dịch vụ du lịch và lữ hành, nắm vững quy trình xây dựng và thiết kế sản phẩm Tour, điều hành Tour.

– Hiểu sâu hệ thống kiến thức chuyên sâu về địa lý du lịch, các giá trị tài nguyên tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn để phát triển du lịch và các tuyến điểm du lịch hiệu quả.

5 CĐR8 Chuyên ngành Truyền thông Marketing Du lịch dịch vụ

– Hiểu sâu về hệ thống thông tin quản lý, nguyên lý marketing, hành vi tiêu dùng của khách du lịch, chiến lược cơ bản của marketing du lịch, tâm lý khách du lịch nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách du lịch.

6 CĐR9 Chuyên ngành Tổ chức và Quản lý sự kiện

– Hiểu và xây dựng được kế hoạch tổ chức các sự kiện du lịch, lữ hành,… kèm thiết kế các trải nghiệm cho khách hàng trong sự kiện và công tác quản lý sự kiện du lịch.

7 CĐR10 Chuyên ngành Quản trị Quan hệ công chúng

– Hiểu sâu và vận dụng các kiến thức liên quan đến quan hệ báo giới, quản trị quan hệ công chúng (PR) và truyền thông nội bộ trong các doanh nghiệp du lịch dịch vụ.

b. Kỹ năng

  • Kỹ năng cơ bản
TT

CĐR ngành

Tiêu chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản
1 CĐR11 Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp.
2 CĐR12 Kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.
  • Kỹ năng nghề nghiệp
TT

CĐR ngành

Tiêu chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp
1 CĐR13

Thực hành tốt nghề lữ hành, hướng dẫn, tổ chức sự kiện, Marketing hay PR, biết sắp xếp, giám sát và điều hành công việc đảm bảo nguyên tắc, quy trình làm việc tốt nhất.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

TT

CĐR
ngành

Tên chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm
1 CĐR14 – Tuân thủ quy định của pháp luật: Nhận thức đúng đắn và thực hiện các hành vi phù hợp với quy định của pháp luật.

– Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp : Tâm huyết với nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức kỷ luật cao.

– Có ý thức trách nhiệm với cộng đồng – xã hội.

2 CĐR15 – Có ý thức tự học, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.

– Có khả năng dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ và phát huy trí tuệ tập thể trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành, hướng dẫn, Marketing, sự kiện và PR.

– Có khả năng đưa ra được kết luận, quyết định và phương án xử lý các vấn đề, tình huống thông thường và phức tạp trong quản trị lữ hành, dịch vụ, quản trị Marketing, sự kiện hay PR.

– Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, đánh giá và cải tiến các hoạt động kinh doanh lữ hành, dịch vụ, quản trị Marketing, sự kiện hay PR.

About Khảo thí

Tin liên quan

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị khách sạn áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm học 2023 trở về sau

      I. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân …