Trang chủ / Đào tạo / Loại hình đào tạo / Đại học / Chương trình đào tạo (trang 2)

Chương trình đào tạo

Bản mô tả chương trình đào tạo áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm 2018 trở về sau

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn  Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 1 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm 2018 trở về sau

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Quản trị khách sạn Căn cứ Quyết định số 1248a/QĐ-ĐHH ngày 9 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành chương trình đào tạo theo …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Du lịch áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm 2018 trở về sau

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Du lịch Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc mở ngành Du lịch đào tạo trình độ đại …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo áp dụng cơ chế đặc thù ngành Du lịch áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm 2019 trở về sau

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng cơ chế đặc thù ngành Du lịch Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Đề …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm 2018 trở về sau

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng cơ chế đặc thù ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Đại …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Du lịch điện tử áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm 2019 trở về sau

  THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Du lịch điện tử Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-ĐHH ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc mở ngành đào tạo Du lịch điện tử …

Xem tiếp

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm 2020 trở về sau

THÔNG BÁO Về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Căn cứ Quyết định số 1297a/QĐ-ĐHH ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc cập nhật …

Xem tiếp

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức và nghiệp vụ …

Xem tiếp

Ngành Quản trị khách sạn

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung:     Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức và nghiệp vụ về kinh doanh và …

Xem tiếp