Trang chủ / Tin tức / NCKH (trang 4)

NCKH

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018

thong-bao-nop-hp

Căn cứ vào quyết định số 2309/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ. Căn cứ vào công văn số 1102/ĐHH-KHCNMT ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Giám đốc Đại …

Xem tiếp

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2018

thong-bao-nop-hp

Căn cứ vào quyết định số 802/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2018. Căn cứ vào công văn số 934/ĐHH-KHCNMT ngày 31 tháng 07 năm …

Xem tiếp