Trang chủ / KH & HTQT / Khoa học công nghệ / Hội nghị - Hội thảo / Thông báo Hội nghị, Hội thảo / Kế hoạch và hướng dẫn nội dung thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cơ sở cấp Khoa năm 2017

Kế hoạch và hướng dẫn nội dung thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cơ sở cấp Khoa năm 2017

Căn cứ vào quyết định số 490/QĐ-ĐHH ngày 17 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế  về việc phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Khoa năm 2017 của Khoa Du lịch Đại học Huế.

Khoa Du lịch thông báo đến toàn thể quý Thầy Cô, Sinh viên là chủ nhiệm các chương trình KH&CN cơ sở cấp Khoa năm 2017 về kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ như sau:

  • Đối với các chương trình Hội nghị, Hội thảo, tập huấn, Tổ chức cuộc thi “Sáng tạo sinh viên” năm 2017 Chủ nhiệm chương trình liên hệ Tổ Tổ chức – Hành chính để thành lập Ban tổ chức và tiến hành thực hiện nội dung nhiệm vụ theo tiến độ như đã đăng ký ở bản thuyết minh; Ngoài ra Chủ nhiệm phải cập nhật thông báo trên trang web của Khoa thời gian, địa điểm, nội dung và kết quả trước và sau khi tổ chức thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu gửi về Tổ KHHTQT để tổng hợp và định kỳ báo cáo lên cấp trên.
  • Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên: tiến hành thực hiện và báo cáo tiến độ theo thuyết minh đề tài vào ngày 10/07/2017; tiến hành nghiệm thu đề tài vào đầu tháng 12/2017.
  • Đối với các chương trình khác như: thực hiện nhiệm vụ môi trường; nhiệm vụ hỗ trợ thư viện; nhiệm vụ tăng cường thiết bị phục vụ nhu cầu nghiên cứu; Nâng cấp trang xem điểm trực tuyến của sinh viên,…: lên kế hoạch thực hiện các nội dung trình Khoa trưởng ký nhằm đảm bảo thời gian thực hiện tương ứng với thuyết minh nhiệm vụ đã phê duyệt.

Tất cả các nhiệm vụ của năm 2017 phải được hoàn thành trong năm 2017. Riêng các đề tài KH&CN cấp Khoa và đề tài NCKH sinh viên cho phép gia hạn thời gian thực hiện không quá 03 tháng khi có lý do chính đáng và được Khoa trưởng phê duyệt.

 

About KHCN&HTQT

Tin liên quan

Hội thảo khoa học “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển ngành Du lịch Việt Nam”

Du lịch là ngành kinh tế nhạy cảm với các điều kiện môi trường tự …