Bài viết mới nhất

Thông báo về việc sử dụng các nguồn học liệu HATLIB

thong-bao-nop-hp

I.NGUỒN TÀI NGUYÊN NỘI SINH Tài nguyên nội sinh của Thư viện Trường Du lịch – Đại học Huế (Gọi tắt là IR-HAT) là nguồn chất xám của sinh viên, cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động trong cộng đồng Trường, bao gồm: Giáo trình,bài giảng, bài báo, …

Xem tiếp