Bài viết mới nhất

Lễ chuyển giao CLB Giọt Hồng năm 2018

     Nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra một Ban chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo CLB nhiệm kỳ 2018 – 2019. Vào lúc 16h00 ngày …

Xem tiếp