Bài viết mới nhất

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA DU LỊCH

Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI và Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Căn cứ văn bản số 03-KH/ĐU của Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế ngày 27 tháng …

Xem tiếp